Infocurso.com

Oposiciones de serveis penitenciaris: cos tècnic d'especialistes de la generalitat de catalunya


Oposiciones A Distancia de oposiciones

Modalidad: Oposiciones A Distancia
Ver más cursos de este centro
FORUM EDUCANS

Contenido del curso

Temario Temario:
Temari General

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

3. El poder judicial: funcions i principis. L?organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
.
4. L?organització administrativa espanyola: l?Administració central, l?Administració autonòmica, l?Administració local i l?Administració institucional.

5. L?origen de la Generalitat de Catalunya.

6. Antecedents a l?Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.

8. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

10. L?organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.

12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
14. L?administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L?acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

17. Les formes d?activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l?Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col • lectiu únic del personal laboral de l?Administració de la Generalitat de Catalunya.
19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L?oferta d?ocupació pública. Els plans d?ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Temari específic Tècnics especialistes

I. Dret penal

Tema 1. El dret penal. Aspectes generals

Tema 2. El delicte

Tema 3. Les penes

Tema 4. Els principals delictes

Tema 5. Delictes contra l'Administració Pública

Tema 6. Delictes contra l'Administració de justícia i contra les garanties constitucionals

Tema 7. Delictes contra l'ordre públic i altres delictes comesos en

Tema 8. Dret processal penal: aspectes generals

Tema 9. Els procediments penals

Tema 10. Les mesures cautelars penals

II. Dret penitenciari
Tema 11. Origen i finalitat de la pena de presó

Tema 12. El dret penitenciari

Tema 13. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic

Tema 14 . La relació jurídica penitenciària

Tema 15. El règim penitenciari: organització general

Tema 16. El règim penitenciari: mesures de seguretat i vigilància

Tema 17. El règim dels establiments penitenciaris

Tema 18. El tractament penitenciari (I)

Tema 19. El tractament penitenciari (II)

Tema 20. Sortides i relacions amb l'exterior

Tema 21. La posada en llibertat dels reclusos

Tema 22. Formes especials d'execució

Tema 23. Les prestacions de l'Administració penitenciària

Tema 24. El règim disciplinari

Tema 25. El control de l'activitat penitenciària: el Jutge de Vigilància Penitenciària

Tema 26. L'organització dels centres penitenciaris (I)

Tema 27. L'organització dels centres penitenciaris (II)

Tema 28. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (I)

Tema 29. El règim administratiu dels establiments penitenciaris (II)

Tema 30. El règim econòmic dels establiments penitenciaris

III. Criminologia
Tema 31. Criminologia i política criminal

Tema 32. El reformisme penitenciari espanyol

Tema 34. Programes d'intervenció a presó

Tema 35. Socialització i desviació social

Tema 36. La població reclusa

Detalles del curso

Convocatoria: No disponible
Plazo de matriculación: Abierto
Observaciones: Descripció del procès sel?lectiu
 Primera prova.
3 exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
 Primer exercici:
Prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.
 Segon exercici:
Examen Test de 100 preguntes tancades, de la part general del programa a respondre en 1 hora i 40 minuts.
Als efectes de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
El tribunal no haurà d'avaluar aquest exercici dels aspirants que no hagin obtingut la qualificació d'apte en el primer exercici d'aquesta primera prova.
 Tercer exercici:
Examen Test de 100 preguntes tancades, de la part específica del programa a respondre en 1 hora i 40 minuts.
Als efectes de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
 Segona prova
2 exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
 Primer exercici:
No nacionals: Acreditació dels coneixements de llengua castellana (redacció i conversa)
 Segon exercici: Exempció amb nivell B
Primera part: Prova escrita consistent en sis blocs d'exercicis adequats al nivell B de català.
Segona part: Expressió oral per mitjà d'una conversa guiada per l'examinador i tres situacions comunicatives relacionades amb les funcions de les places objecte de la convocatòria.
 Tercera prova. Prova física.
Exercicis físics: Flexió de braços. Objectiu: valorar la força estàtica de l'extremitat superior.
Tracció general. Objectiu: valorar la força estàtica general.
Circuit d'agilitat. Objectiu: valorar l'agilitat.
Cursa de llançadora (course navette). Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.

Prova mèdica

Requisitos: - Posseir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acaba el termini de presentació de sol?licituds - Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (certificat B o prova de coneixament) - Tenir la nacionalitat espanyola o d?algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
Información
Nombre (*) Apellidos (*) Email (*)
Teléfono (*) Pais (*) Provincia (*)
Dirección (*) Localidad (*)
Comentarios

Introduce el texto de la imagen:
 

(*) Campos obligatorios.

Condiciones legales   |    Uso de cookies   |    Mapa Web